Jan Rzepecki "PREZES"

1899 - 1983

Pseudonimy: Białynia, Burmistrz, Górski, Krawczyk, Ożóg, Prezes, Rejent, Sędzia, Ślusarczyk, Wolski.

Dyplomowany oficer służby stałej piechoty WP: podpułkownik [1938], pułkownik [1.VII.1940].

Urodzony 29 września w Warszawie, syn Kazimierza, dziennikarza i Izabeli Moszczeńskiej, działaczki społecznej i oświatowej.

Uczył się w Gimnazjum im. A. Kreczmara. Od 1912 czynny w tajnym skautingu, od maja 1914 należał do Związku Strzeleckiego, a od sierpnia tego roku służył w 1. pp Leg. Pol., awansując na dowódcę sekcji. Po kryzysie przysięgowym [lipiec 1917] wstąpił do Polskiej Siły Zbrojnej i po ukończeniu kursu wyszkolenia w Zamborowie [sierpień 1917] został kadetem klasy "A" Szkoły Aspirantów Oficerskich, utworzonej we wrześniu 1917 w Ostrowi Mazowieckiej i przekształconej później w Szkołę Podchorążych Piechoty. Po ukończeniu kursu w styczniu 1918 był tam instruktorem, a od czerwca 1918 dowódcą plutonu, potem zastępcą Stefana Roweckiego, dowódcy klasy "F".

Od listopada 1918 w WP, nadal był instruktorem, dowódcą plutonu i zastępcą dowódcy klasy w Szkole Podchorążych Piechoty. Od maja do grudnia 1919 dowódca kompanii III batalionu 3. pp Leg. na froncie, następnie do listopada 1922 wykładowca i dowódca klasy w Szkole Podchorążych Piechoty. W tym czasie ukończył kurs dowódców kompanii w Rembertowie [listopad 1920 - kwiecień 1921] oraz kurs dowódców kompanii i batalionów we Francji [czerwiec-sierpień 1921].

Po ukończeniu WSWoj. [1922-1924] od października 1924 wykładowca taktyki i historii wojen, a od sierpnia 1925 dowódca batalionu w Oficerskiej Szkole Piechoty w Warszawie. Jednocześnie w 1920 otrzymał świadectwo dojrzałości i następnie studiował na Wydz. Prawa UW [1921-1922] i w Szkole Nauk Politycznych w Warszawie [1923-1924]. W czasie zamachu majowego 1926 razem z całą Oficerską Szkołą Piechoty walczył po stronie wojsk rządowych, m.in. był w ochronie Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego podczas jego słynnej rozmowy z Józefem Piłsudskim na moście Poniatowskiego.

Usunięty z Oficerskiej Szkoły Piechoty, był od czerwca 1926 referentem w sztabie DOK II Lublin, a od listopada tego roku szefem sztabu 4. brygady KOP w Czortkowie. Wykładowca w Doświadczalnym Centrum Wyszkolenia [Centrum Wyszkolenia Piechoty] w Rembertowie od maja 1928, jednocześnie w 1929 wchodził w skład komisji redakcyjnej "Instrukcji walki za kawalerią", a w 1931 był redaktorem "Projektu instrukcji zaopatrywania w amunicję w ramach pułku piechoty".

W opinii wystawionej mu w 1931 komendant Centrum Wyszkolenia Piechoty płk. Brunon Olbrycht pisał:

"Oficer o wielkich zaletach charakteru i umysłu. Bardzo pewny siebie, stanowczy i energiczny. Pracuje szybko. Pod względem fizycznym bez zarzutu. Wielka wrodzona inteligencja i szybka decyzja. Pracujący stale nad swoim wojskowym wykształceniem.

Pracuje dużo w piśmiennictwie wojskowym. Zdolności administracyjnych wykazać nie mógł.

Jako wykładowca wzorowy. Jeden z najlepszych wykładowców C. W. Piech. Wymagający, czasami może szorstki, ocenia jednak uczni bardzo sumiennie i sprawiedliwie.

Nadaje się na każde stanowisko w linii i w sztabie. Wybitny oficer".

Od listopada 1932 dowódca II batalionu 2. pp Leg. [w okresie kwiecień-sierpień 1934 p.o. zastępcy dowódcy pułku], od października 1934 był wykładowcą taktyki ogólnej w WSWoj. Według opinii komendanta WSWoj., gen. Tadeusza Kutrzeby z 1938:

"oficer o silnym i wyrobionym charakterze, pełnym poczucia honoru i godności osobistej. Wybitnie zdolny i wybitnie inteligentny oficer. Specjalnie zamiłowany w pracy literacko-naukowej - posiada niespożytą energię i wydajność pracy. Jako wykładowca Taktyki Ogólnej II Kursu WSWoj. - wybitny. Świetny pedagog, zarówno taktyk, jak i operator utalentowany. Stała praca nad sobą pogłębia jego wiadomości - umysł dojrzały do rozwiązywania najpoważniejszych zagadnień. Wyróżnia się dużą wiedzą wojskową i ogólną, ciągle prowadzonymi studiami, drukowanymi w prasie fachowej".

Był także zastępcą [1935-1936] i członkiem [1936-1937] ZG Towarzystwa Wiedzy Wojskowej oraz członkiem komitetu redakcyjnego i współpracownikiem "Encyklopedii Wojskowej", wydawanej od 1931.

W kampanii wrześniowej 1939 uczestniczył jako szef Oddz. III sztabu Armii "Kraków". Nie podporządkował się decyzji kapitulacji oddziałów Armii "Lublin" i "Kraków" pod Tomaszowem [20 września] i przedarł się do Warszawy.

W konspiracji od października 1939 szef sztabu Okr. Warszawa-Miasto SZP-ZWZ pod pseudonimem Białynia, potem Krawczyk.

Rozkazem L.1 z 1 lipca 1940 mianowany pułkownikiem służby stałej.

Od października 1940 szef Oddz. VI [BiP] K-dy Gł. ZWZ-AK pod pseudonimami: "Burmistrz", "Górski", "Prezes", "Rejent", "Sędzia", "Wolski".

Kierował aparatem propagandowym i informacyjnym aż do upadku Powstania Warszawskiego, przyczyniając się w poważnym stopniu do jego rozbudowy i osiągnięcia wysokiej sprawności organizacyjnej, kładąc duży nacisk na rozwój prasy konspiracyjnej i propagandy dywersyjnej [akcja "N"]. Jednocześnie od stycznia 1941 do stycznia 1942 redaktor fachowego miesięcznika wojskowego "Insurekcja".

Z racji stanowiska szefa BiP K-dy Gł. AK wchodził do Rady Propagandowej, złożonej z przedstawicieli AK i Delegatury Rządu RP na Kraj, oraz do KWP, utworzonego w lipcu 1943.

W marcu 1944 złożył na ręce gen. Tadeusza "Bora"-Komorowskiego, Dowódcy AK, memoriał "Ocena położenia", konstatujący "przesuniecie się światopoglądów na lewo" i domagający się idących w tym kierunku przemian politycznych.

Autor broszury "W rocznicę czynu wrześniowego [1940] i współautor zbioru "Siły Zbrojne Trzeciej Rzeczypospolitej" [1942, 1943].

Po kapitulacji Powstania Warszawskiego przebywał w oflagach Lamsdorf [Łambinowice k/Opola] i Woldenberg [Dobiegniew], a po wyzwoleniu przez wojska sowieckie w lutym 1945 wrócił do kraju.

Mianowany w marcu 1945 I zastępcą gen. Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka", po jego aresztowaniu w końcu tego miesiąca został p.o. komendanta organizacji "Nie" [Niepodległość]. Następnie stał na czele Delegatury Sił Zbrojnych, utworzonej w kwietniu [formalnie mianowany na to stanowisko w 13 maja 1945] i rozwiązanej w sierpniu 1945. Następnie został prezesem Głównego Komitetu Wykonawczego Zrzeszenia "WiN" ["Wolność i Niezawisłość"], powołanego we wrześniu tego roku. Używał wówczas ps. "Ożóg" i "Ślusarczyk".

Aresztowany 5 listopada 1945, w procesie kierownictwa "WiN" [toczącym się przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Warszawie od 4 stycznia do 3 lutego 1947] został skazany na karę 8 lat więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. Ułaskawiony decyzją tzw. "prezydenta" RP B. Bieruta w pierwszym dniu jego "urzędowania" [5.II.1947], 22 kwietnia wygłosił odczyt pt: "Wyjdź z podziemia - buduj Polskę", którego tekst opublikowano następnie w kilku pismach.

Od 1947 wicedyrektor Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego, potem pracownik Wydz. Studiów Akademii Sztabu Generalnego WP.

Od 1949 ponownie więziony. Zwolniony w grudniu 1955 i zrehabilitowany, został pracownikiem naukowym IH PAN, gdzie uzyskał doktorat.

Od grudnia 1956 członek ZG i RN ZBoWiD, w pracach ZG jednak nie brał udziału i w 1958 został z niego usunięty, natomiast członkiem RN pozostawał do 1959. Od tego roku wchodził do komitetu redakcyjnego czasopisma "Najnowsze Dzieje Polski. Materiały i studia z okresu II wojny światowej".

Zmarł 28 kwietnia 1983 w Warszawie.

 

Odznaczony:

 
Virtuti Militari V klasy [1923]

Krzyżem Niepodległości [1932]

Krzyżem Walecznych x 3 [28.IX.1944]

 

 

 

powrót