Zgrupowanie

"Bartkiewicz"

Zgrupowanie mjr. "Bartkiewicza" Włodzimierza Zawadzkiego zostało utworzone w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego z dyspozycyjnych oddziałów sztabowych dowódcy I Obwodu Warszawa-Śródmieście ppłk. "Radwana" Edwarda Pfeiffera.
Zgrupowanie broniło terenu: ul. Marszałkowska, ul. Królewska, pl. Małachowskiego, ul. Mazowiecka, ul. Kredytowa, ul. Świętokrzyska, pl. Napoleona. Utrzymało swoje pozycje do końca walk powstańczych, pomimo szczególnie silnych ataków z Ogrodu Saskiego i pl. Piłsudskiego. Ataki piechoty niemieckiej były prowadzone przy wsparciu broni pancernej, lotnictwa i ciągłego ognia z granatników, a także samobieżnych nosicieli ładunków "Goliath" i Borgward B-IV.

W skład zgrupowania wchodziły kompanie liniowe:
1. kompania, d-ca por. "Andrzej Prawdzic" Kazimierz Czyż;
2. kompania, d-ca ppor. "Bohun" Jan Martynkin,

następnie dowodzili:

por. phm "Jacek" Edward Zürn, oddelegowany z "Pasieki" Szarych Szeregów, [poległ na barykadzie przy ul. Mazowieckiej]. Po nim dowodził 3 dni por. "Maxim" NN, [poległ od wybuchu granatnika]. Ostatnim d-cą kompanii był por. "Skała" Jerzy Bazylewski;
3. kompania, d-ca kpt. "Lechicz" Józef Celica;
4. kompania, d-ca kpt. "Żmudzin" Bolesław Kontrym, oficer KOP, cichociemny.

Ponadto, w celu wykonywania doraźnych zadań na terenie zgrupowania, taktycznie podporządkowano mjr. "Bartkiewiczowi":
- 1149. kompanię, d-ca por. "Mazur" Piotr Umiński;
- 100. kompanię sztabową, d-ca kpt. "Newel" Bogdan Ditkowski;
- pluton dywersji bojowej, d-ca por. "Rygiel" Kazimierz Pogorzelski;
- pluton OW-KB, d-ca por. "Stetko" Kazimierz Kaniok;
- kompanię z harcerskiego baonu "Wigry", która przeszła kanałami ze Starego Miasta do Śródmieścia, d-ca kpt. "Zaremba" Leoncjusz Wancerski.


Zgrupowanie, poza obroną własnego odcinka, wspomagało batalion AK "Kiliński", częścią swych oddziałów uczestnicząc w zdobywaniu gmachu "PASTY".

sierpień - wrzesień 1944

Sztab zgrupowania:
- d-ca: mjr "Bartkiewicz" Włodzimierz Zawadzki,
- zastępcy:

kpt. Andrzej Paulo de Silva "Szczęsny" do 10 sierpnia (ranny),

mjr Leon Nowakowski "Lig Tadeusz" od 21 sierpnia do 4 września (poległ),

mjr Stefan Sopoćko "Sęp" (do połowy września?),

kpt. Stanisław Taczanowski "Dowgierd" od ok. 20 września do kapitulacji,

- kwatermistrz: kpt. Eugeniusz Zamulewicz "Babiniof"
- oficer gospodarczy: ppor. Jan Martynkin "Bohun" od 15 sierpnia do 23 września

- oficer obserwacyjny: ppor. kaw. D. Prosiński "Rawicz", od 5 do 8 sierpnia dowodził plutonem 2. ("Rygla") w 4. kompanii
- oficer obserwacyjny: ppor. Olgierd Szczeniowski "Ułan"
- oficer służbowy: p.o. kpr. pchor./ppor. Jerzy Ursyn Niemcewicz "Rawicz", "Rawicz Czarny", w drugiej połowie września,
- oficer broni: ppor. Zygmunt Kowalski (?) "Habdank",
- pomocnik oficera broni: st. ogniomistrz NN "Żar".
- poczet d-cy:

ppor. Jerzy Wilgat "Marski" do 8 września,

kpr. pchor. Bohdan Olex "Kłos", pod koniec sierpnia przeniesiony do 116. (I.) plutonu 2. kompanii,

pchor. Jan Zieleniec "Jacek", "Żegota", "Rotmistrz",
- adiutanci:

por. Stanisław T. Lis-Kozłowski "Mścigniewicz", do drugiej połowy sierpnia,

ppor. Andrzej Skarbek "Bolesław Ostatni" ("Ostatni"),

rtm. Józef Cybulski "Szczerbiński" we wrześniu,
strz. Andrzej Kazimierz Sławiński "Włodek", od połowy sierpnia ze 101. plutonu 2. kompanii, następnie przeszedł do
zgrupowania "Golski"
- łącznik: Ciastek
Pluton łączności:

ppor. Rudolf Nawrot-Krukowski "Góral"
st. strz.- kpr. Zbigniew Królikowski "Neisi", oddelegowany z 3. kompanii
strz. Stanisław Melion "Kozak" - oddelegowany ok. 6 sierpnia z 3. kompanii
strz. Czesław Skwara "Zorski" - oddelegowany ze 116. plutonu 2. kompanii
strz. Wiesław Witold Szurek "Wicher"
strz. NN "Wit", zmarł z odniesionych ran 20.09.1944.

1. kompania [1114 - numeracja konspiracyjna]
d-ca: ppor. Kazimierz Czyż "Andrzej Prawdzic" - "Andrzej",
szef kompanii: st. sierż. Bolesław Czyż "Wachowski"
podoficer broni: st. sierż. Stefan Kołaczyk "Dzik"
drużyna WSK: patrolowa, ppor. Zofia Czyż z d. Radwańska "Sława"
d-ca oddziału saperskiego: ppor. Władysław Karśnicki "Prut"
oficerowie bez przydziału:
mjr. w st. spocz. Jan Bereżecki "Kościesza", ur. 20.04.1892, przyłączył się w godz. "W", ranny w pierwszych dniach sierpnia, pobyt w szpitalu przy ul. Śniadeckich.
ppor. Edmund Rondio "Rumin", w godz. "W" przyłączył się do oddziału 1114 w kawiarni "U Aktorek", brał udział 2 sierpnia w ataku na Pocztę Główną. Przeszedł do sztabu mjr. "Zagończyka" na zastępcę kwatermistrza IV Rejonu.
por./rtm. Stanisław Żółkowski "Stachowicz Józef" - z 100. Kompanii Sztabowej.
I pluton
dowódcy:

st. sierż. pchor./ppor. Zygmunt Leszcz "Leszczyna" od 1 sierpnia do 9 września, następnie zastępca dowódcy 1. kompanii,
z-ca d-cy: st. sierż. pchor./ppor. Zygmunt Niemiński "Wir" (6-9 września d-ca III plutonu)
d-ca - ppor. Zygmunt Hebdzyński "Pszczyński" - od 9 września
bosmanmat - sierż. Tadeusz Porwisiak "Tadeusz Krzeptowski", ur. 14.01.1914, we wrześniu z-ca d-cy plutonu.
kpr. pchor. Jerzy Ursyn Niemcewicz "Rawicz", "Rawicz Czarny", d-ca drużyny, od ok. 10 września d-ca IV plutonu, potem p.o. oficera służbowego w sztabie mjr. "Bartkiewicza" i w sztabie ppłk. "Radwana", lekko ranny w ataku na PAST-ę z 3 na 4 sierpnia, ciężko ranny pod koniec września.
strz. Anatol Balcerzak "Tolek", obserwator,
strz. NN "Władek", łącznik,
elew Ryszard Zabrodzki "Pikolo" ("Picolo"), łącznik z 100. kompanii sztabowej, od 24 sierpnia.
II pluton
dowódcy:
sierż. pchor.- ppor. Kazimierz Wallman, "Robert", poległ 4 września

pchor.- ppor. Kazimierz Szelągowski "Roman", od 5 września,

ppor. NN "Makarewicz" - pod koniec września do kapitulacji.
III pluton
dowódcy:

st. sierż. pchor. Zygmunt Niemiński "Wir", od 6 września, 10 września ciężko ranny,

ppor. Henryk Zakrzewski "Natan Tadeusz" - od 10 września do kapitulacji
IV pluton
dowódcy:
plut. pchor./ppor. Wiesław Dmowski "Małynicz", do początku września, przeszedł do 3. kompanii zgrupowania "Chrobry II".
kpr. pchor. Jerzy Ursyn Niemcewicz "Rawicz", "Rawicz Czarny", od ok. 10 września do połowy września.

Kompania skoncentrowała się na pl. Dąbrowskiego 2/4 z zadaniem zdobycia Poczty Głównej na pl. Napoleona. Po zdobyciu gmachu poczty od 3 sierpnia zajęła obronę ul. Królewskiej od nr 27 do 35, którą utrzymała do kapitulacji pomimo licznych szturmów z użyciem sprzętu pancernego i lotnictwa. Brała również w ataku na PAST-ę przy ul. Zielnej.

Schwere Ladungsträger B-IV [Borgward] Sd.Kfz. 301 Ausf. C zniszczony 14 VIII 1944 przez powstańców ze zgrupowania AK "Bartkiewicz" przy Ogrodzie Saskim - na rogu ul. Królewskiej i Marszałkowskiej. Kierowca nie zdołał się ewakuować...


2. kompania
dowódcy kompanii:
ppor. Jan Martynkin "Bohun", 1-16 sierpnia
por. Jacek Zürn "Jacek", 16-23 sierpnia, poległ
por. Witold Gorayski "Sopiński", 24-26 sierpnia, poległ
ppor. Tadeusz Korejwo "Maxim", 26-27 sierpnia, poległ
por. Jerzy Bazylewski "Skała", 28 sierpnia - 5 października, ranny
zastępcy dowódcy:
ppor. Jan Martynkin "Bohun", 16-23 sierpnia,
ppor. Ludwik Kotnarowski "Kurzawa", 19 września - 5 października
szefowie kompanii:
sierż. Henryk Kowalski "Hak", 3-6 sierpnia, poległ
sierż. - st. sierżant NN "Kruk", do 5 października
116. (I) pluton - od 1 do 27 sierpnia:
dowódcy plutonu:

kpr. pchor. Władysław Twardo "Kandys", 1-31 sierpnia
ppor. Witold de Laurans "Tygrys", 3-18 września
ppor. Ludwik Kotnarowski "Kurzawa", 19 września - 5 października,
zastępcy dowódcy:
kpr. pchor. NN "Lech", 1-16 sierpnia, ranny w brzuch,
kpr. pchor.- ppor. Karol Perłowski "Łoś", 16-26 sierpnia
plut. pchor. Marian Lawiński "Marian", 27 sierpnia - do kapitulacji

łącznik: Wacław Kowalski "Wacuś"
101. (II) pluton - od 1 sierpnia do kapitulacji
dowódcy plutonu:
kpr. pchor.- plut. pchor. Kazimierz Pawlicki "Lubicz", 1 sierpnia - 4 września, poległ

ppor. Witold Zieliński "Mars", 20-26 września, ranny
kpr. pchor. NN "Szczerba", ur. 23.10.1921, od 26 września do kapitulacji
III pluton (OW-KB) - od 6 września do kapitulacji
d-ca plutonu ppor. Kazimierz Kaniok "Stetko"
zastępcy dowódcy:

ppor. Wiktor Tatuliński "Dąbrowa"

ppor. Witold Zieliński "Mars"
szef plutonu: plut. pchor. NN "Świda".

Kompania skoncentrowała się na ul. Mazowieckiej 11, zdobyła 2 sierpnia gmach Arbeitsamtu przy ul. Kredytowej i broniła do do 23 sierpnia, kiedy została zluzowana przez kompanię "Lechnicza". Następnie zajęła obronę ul. Świętokrzyskiej 28/32 do rogu ul. Mazowieckiej. W nocy 30/31 sierpnia brała udział w nieudanej próbie przebicia się oddziałów Starego Miasta do Śródmieścia, broniła Gimnazjum im. Reja oraz gmachu "Prudential" na pl. Napoleona.

3. kompania (1150) - żołnierze Kadry Polski Niepodległej.
d-ca por.- kpt. Józef Lechicz-Celica "Lechicz", "Wiesław"
kwatermistrz - kpr. pchor.- ppor. Witold Pawłowski "Szary Andrzej"
oficer łącznikowy - ppor. Zygmunt Kowalski "Abdank"
oficer do zadań specjalnych - ppor. Henryk Stefański "Kłos"
zbrojmistrz - kpr. pchor. - por. Anatoliusz Tomaszewski "Ignacy"
lekarz - ppor. Feliks Widy-Wirski "Rosław"
por. Jerzy Suwald (?) "Kamień"
plut. pchor.- ppor. Marian Korzekwa "Herkules", "Kornel"
łączn.  kpr. pchor. Likowska Ewa "Bogna"
łączn. Czachurska Danuta "Nuna", "Danusia"
I pluton - oddział dywersyjno-bojowy "Perkun"
d-ca - ppor. Ferdynand Ziembicki "Fred"
z-ca d-cy - kpr. pchor.- plut. pchor. Józef Skoniecki "Bąk", od 23 sierpnia
łączn. Teresa Długoszewska-Balcerzakowa "Teresa"
łączn. Irma Wysocka-Zembrzuska "Irma"
II pluton "Kutno"
(wg stanu 1 sierpnia do kapitulacji)
dowódcy:

por. Władysław Darmosz "Kutno Władysław", 1-9 sierpnia, ranny 11 września
por. Stefan Kuntze "Kuna Stefan", od 10 sierpnia, ranny 18 sierpnia

por. Czesław Dzięgielewski "Damian", od 19 sierpnia do kapitulacji
zastępcy d-cy:

por. Stefan Kuntze "Kuna", 1-9 sierpnia
ppor. Stanisław Poznański "Piotrowski Alfred", od 9 sierpnia, ranny we wrześniu

ppor. NN "Ben Wiktor", od 26 sierpnia w poczcie dowództwa, poprzednio w 2. drużynie, ranny 9 września,
łączniczka: Jadwiga Trentowska "Jagienka"
III pluton
d-ca: kpr. pchor./plut. pchor. Teodor Jakubowski "Todek" - ranny odłamkami granatnika w nogi i w plecy.
z-ca d-cy: Stanisław Sabat "Jarząbek"
łączniczka d-cy Genowefa Miazek "Stasia"
łączniczka Henryka Miller "Katarzyna"

Kompania skoncentrowała się na pl. Dąbrowskiego 2/4, zajęła stanowiska na ul. Świętokrzyskiej 28/30 i brała udział w zdobywaniu Poczty Głównej na pl. Napoleona oraz Komendy Policji i kościoła św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Pluton "Damiana" brał udział w opanowaniu koszar policji na ul. Grzybowskiej róg Ciepłej, pluton "Kutno" przeprowadził rozpoznanie wybrzeża Wisły pomiędzy mostami Poniatowskiego a Kolejowym [Średnicowym]. 23 września kompania przejęła obronę Arbeitsamtu. 10 września Niemcy zajęli parzystą stronę ul. Mazowieckiej. Od pl. Małachowskiego atakowały czołgi [działa szturmowe?] i "Goliathy". Mimo przewagi nieprzyjaciela ruiny Arbeitsamtu zostały utrzymane.

4. kompania
dowódca: kpt./mjr.
Bolesław Kontrym "Żmudzin"
zastępcy:
ppor. Stefan Rodkiewicz "Bronowski" (od 5 do 10 sierpnia)
ppor. Józef Zatryb "Krzysztof"
por. Bogdan Lewicki "Strzelec" (12-20 września p.o. d-cy kompanii)

por. Władysław Sowiński "Sakalski" (od 21 września do 5 października)
szef kompanii:
sierż. - ppor. Alfred Wellenger "Mazur"
kierownik produkcji butelek zapalających:
ppłk. saperów w sł. spocz. "Długosz" Stanisław Langner, ur. 17.08.1880
Pluton I "Podkowa"
1 sierpnia, godz. "W": pl. Dąbrowskiego 2/4: "Żmudzin", "Bronowski", "Mariusz" ("Kmicic"), "Krzysztof", "Sokalski", "Zemsta", "Andy", "Bogdan", "Czajka", "Mały", "Borejsza", "Jagoda", "Korwin", "Murza", "Robak", "Skarpa", "Sokół I", "Sokół II", "Staszek", "Stefanek", "Tadeusz", "Tatar", "Prawdzic", "Kalif", "Cygan", "Negro", "Lis", "Czarny", "Mietek", "Styk", "Swoboda", "Gustaw" oraz "Lunia" i "Halina". Razem 35 osób.
d-ca: por. Władysław Sowiński "Sokalski"
z-ca: ppor. Henryk Urbański "Sztam"
ppor. Józef Zatryb "Krzysztof"
ppor. Alfred Wellenger "Mazur"
sanitariat:

sanit. Łucja Moniuszko "Lunia",

sanit. Zofia Bojarska "Halina",
personel gospodarczy: "Basia", Zofia Żółtowska "Zosia", "Iwonka"
łączność: "Ewunia", "Krystyna", "Irena", Zofia Różańska "Kali", "Kola", Wojciech Cygański "Wojtek" ("Cygan II").
Pluton 2 (1147) "DB-3" im. por. "Rygla"
dowódcy:
1-2 sierpnia - por./kpt. Kazimierz Pogorzelski "Rygiel", poległ 2 sierpnia - pl. Małachowskiego,
2-4 sierpnia - ppor./por. Leopold Kummant "Kobryń", "Wiktor", "Ryski", (ranny 2 sierpnia - pl. Małachowskiego i 4 sierpnia PAST-a)
5-7 sierpnia - ppor. kaw. D. Prosiński "Rawicz",
13-14 sierpnia - ppor. Józef Zatryb "Krzysztof",
14-18 sierpnia - ppor.- por. Władysław Siła-Nowicki "Bogdaniec", "Lis", "Stefan", ranny 2 sierpnia Arbeitsamt i 18 sierpnia przy Królewskiej 27
18-22 sierpnia kpr. pchor. Franciszek de Pourbaix "Piwnicki"

1 września - 5 października kpr. pchor. Wojciech Rostafiński  "Wojciechowski", (ranny 6 sierpnia na pl. Małachowskiego przy Zachęcie)
22-30 sierpnia - ppor. Józef Rybicki "Andrzej", (ranny 30 sierpnia - Ogród Saski).
Pluton 3 - (OS NSZ - por. "Żubra")
dowódcy:
kpt. Roman Kamiński (nazwisko konspiracyjne?) "Roman", poległ 1 sierpnia

plut. pchor.- ppor. Tadeusz Kołecki "Andrzej Wysoki", poległ 18 września
por. (kpt.?) Mieczysław Szawory "Pionek", 2-5 sierpnia
por. Walerian Ryszard Żeleźniewicz "Żubr", 5-19 sierpnia, ciężko ranny 19 sierpnia

por. Bogdan Lewicki "Strzelec", z-ca d-cy plutonu do 19 sierpnia, d-ca do 20 września, tego dnia poległ.
por. NN "Lechita", 21-26 września
kpr. pchor./plut. pchor./ppor. Jerzy Kamiński "Światowid Byczyński", od 26 września do kapitulacji.

Początkowym zadaniem kompani kpt. "Żmudzina" była ochrona sztabu, potem udział w walkach o PAST-ę na ul. Zielnej, Komendę Policji i kościół św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu, wspomaganie innych kompanii w ich akcjach bojowych, następnie aż do kapitulacji obrona ciągu budynków ulic: Królewska, Kredytowa i pl. Małachowskiego.

 

1149. kompania

dowódca: kpt. "Mazur" Piotr Umiński

I pluton - por. Kazimierz Miszczuk

II pluton - ppor. Wiktor Skwarczyński

III pluton - por. Józef Skrzypiński.

Kompania "Mazura" 1 VIII 1944 ubezpieczała koncentrację zgrupowania i broniła placówki pl. Dąbrowskiego 2, po czym zajęła stanowiska na ul. Kredytowej róg pl. Dąbrowskiego oraz na ul. Świętokrzyskiej róg Jasnej. We wrześniu wydzielono z kompanii pluton żandarmerii z zadaniem ochrony dowództwa Obwodu oraz grupę do ochrony wykopu w al. Jerozolimskich - jedynego połączenia Śródmieścia Północ z południową częścią miasta.

 

100. kompania sztabowa - w okresie konspiracji 101 kompania odwodowa WSOP

1 sierpnia kompania zbierała się w kilku punktach koncentracji: pl. Dąbrowskiego, ul. Szkolna 2, ul. Jasna 22, ul. Mazowiecka 4, ul. Sienkiewicza 19. Tam też walczyły jej poszczególne plutony w pierwszych dniach powstania. Ok. 6 sierpnia nastąpiło połączenie kompanii w budynku "Adrii" przy ul. Moniuszki 10. Dowództwo objął kpt. "Newel" Bogdan Didkowski, w jej skład weszły dwa plutony bojowe, którymi dowodzili:

pluton I - rtm. "Stachowicz" Stanisław Żółkowski

pluton II - por. "Natan" Henryk Zakrzewski

oraz:

pluton gospodarczy - ppor. "Sęk" Jerzy Didkowski

kobiecy pluton wartowniczy - por. "Teresa Strzała" Alicja Tyszkiewicz-Szebeko

pluton naprawy i konserwacji broni - sierż. "Fabian" Tadeusz Fabianowicz

drużyna sanitarno-wartownicza - por. "Ewa Czarna" Zofia Didkowska.

Kompania zasilała żołnierzami walczące na ul. Królewskiej i Kredytowej kompanie por. "Andrzeja" i kpt. "Żmudzina". Budowała barykady przy ul. Jasnej róg Moniuszki, Siennej róg Wielkiej, Marszałkowskiej przy Królewskiej. Zorganizowała produkcję granatów w gmachu "Gebethnera i Wolfa" oraz warsztat rusznikarski w podziemiach gmachu PKO przy ul. Świętokrzyskiej, który prowadził naprawę broni dla okolicznych oddziałów. M.in. przy współudziale saperów dowodzonych przez "Pilerta" Stanisława Dutkiewicza, rozbrojono niewypał najcięższego moździerza 600 mm Karl-Mörser "Ziu", który 18 sierpnia wpadł do podziemi "Adrii" przy Moniuszki 10. Uzyskano ok. 400 kg materiału wybuchowego - wykorzystanego następnie do produkcji granatów.

Niewybuch "Karla" znaleziony w podziemiach kamienicy przy ul. Moniuszki 10 - "Adria". 

Zapalniki "Karla" przystosowane były do rozbijania twardych, betonowych konstrukcji. W zderzeniu z lekkimi cegłami, dachówkami lub stropami z drewna - nie detonowały ładunku...

Uderzenie w "Adrię" wspomina Stanisław Zadrożny: 

"Było to 18 sierpnia. Godzina popołudniowa. [...] Nagle cały gmach zakołysał się, na głowę posypały się szyby. Były jeszcze. [...] pocisk z działa kolejowego zawierający 300 kg trotylu [...] rozpruł i nasz budynek. Jak świdrem przeciął go na ukos i zarył się w parkiecie nocnego lokalu "Adria" właśnie w tym miejscu, gdzie przed wojną tańczono sobie beztrosko. Na szczęście nie wybuchł. Ale od siły podmuchu zginęła pani Ivankowa, która znajdowała się właśnie w "Adrii". [...]"

Z innych akcji kompanii należy wymienić obronę gmachu Izby Skarbowej przy pl. Dąbrowskiego, zniszczenie wozu pancernego na ul. Marszałkowskiej róg Świętokrzyskiej oraz czołgu na ul. Jasnej róg Moniuszki - wspólnie z żołnierzami atakującymi z przeciwnej strony ulicy. Ponadto wykrywanie i likwidowanie niemieckich strzelców wyborowych ["gołębiarzy"], pełnienie służby wartowniczej, sanitarnej i łączności, kopanie studni głębinowych i transport żywności.

OS "Juliusz" zgrupowanie "Bartkiewicz" w Śródmieściu.

W otoczeniu żołnierzy stoi ppor. "Kostka" Wojciech Pszczółkowski, d-ca kompanii Harcerskiej

OS "Juliusz" po przejściu kanałami ze Starego Miasta do Śródmieścia, we wrześniu 1944 zasilił kompanię zbiorczą ppor. "Kostki" Wojciecha Pszczółkowskiego. W hełmie i SS-mańskiej "panterce" stoi "Ada" – Danuta Dowsin-Zading [po wojnie zamieszkała w Szwecji], obok niej po lewej stoi st. strz. "Ginio" Eugeniusz Patalej, szewc ze Starówki, był amunicyjnym w obsłudze MG-34. Zza "Ady" wychyla się plut. "Staszek" Stanisław Kunicki, obok niego stoi "Okularnik" Teresa Koć, przed nią malutka łączniczka "Henia" Henryka Gągorowska. Po prawej, z pistoletem maszynowym "Błyskawica" stoi "Władek – Szofer" Władysław Górecki.
Opis szczegółowy historii tego zdjęcia znajdziesz w: Maciej Kledzik: "Zgrupowanie AK mjr. Bartkiewicza" str.365-366.


Kompania Zbiorcza
ppor. "Kostki" (Wojciecha Pszczółkowskiego) w składzie:

Kompania "Harcerska"
d-ca kompanii por. Wojciech Pszczółkowski "2340", "Wojtek", "Kostka", zm. 1.07.1997

Kompania "Grażyna"
ppor. Jerzy Kruzenstem "Jan", III-ci d-ca kompanii
OS - "Gustaw" - "Harnaś"
Ppor./por. Seweryn Krzyżanowski "1581", "Biskup", d-ca OS
Kpr. pchor./ppor. Tadeusz Konopacki "1697", "Trzaska".

OS "Juliusz"
Ppor. Edward Jamnicki "Książę Edward", "Edward Mirecki", d-ca OS "Juliusz",

Kompania "Anna"
Por. Wojciech Samecki "1071", "Wojtek", d-ca kompanii,.

Wydzielony Oddział Bojowy (WOB) "Wigry" - Śródmieście, 8.09.1944 - 5.10.1944
dowódcy:

kpt. Leoncjusz Wancerski "Zaremba", 8-22 września
por. Jan Golański "Roman", 22 września - 5 października
z-ca d-cy: por. Michał Busłowicz "Janusz", "Bociek", zastrzelony w listopadzie 1944 podczas próby ucieczki z obozu jenieckiego,
sztab:
kpt. Paweł Leński "Lech II"
por. Roman Kaczorowski "Prokop"
ppor. Władysław Świdowski "Wilk Sławski"
por. Henryk Wyganowski "Afr"
kpr. pchor. Roman Zieliński "Modrzew"
sierż. Bolesław Bucholz "Buczyna" (?), szef WOB
strz. z cenz. Józef Vogtman "Byk",
[?] Zdzisław Dziekoński "Grajewski"
[?] Marek Święszkowski "Marusza"

Pluton I
dowódcy:

kpr. pchor. Tadeusz Olejarski "Wolny", poległ 8 września,
por. Michał Busłowicz "Bociek", od 8 do 22 września,
sierż. pchor. Włodzimierz Łukjanow-Kozłowski "Jastrzębiec", od 22 września do 5 października,
Pluton II
d-ca: plut. pchor. Tadeusz Górecki "Antoni",
szef plutonu: sierż. Władysław Majmesku "Śmigły",
Pluton III
d-ca: plut.- ppor. cz. w. Józef Glazer "Stach",
Drużyna Wojskowego Plutonu Przeciwpożarowego na terenie działania zgrupowania "Bartkiewicza" (5.08-20.09.1944):
d-ca - kpt. Mariusz Westfal "Janusz",
z-ca d-cy st. strz. pchor.- kpr. pchor. Bogusław Moszyński "Farys".